19/07/2019 17:08
Xem với cỡ chữ

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Nghị định bao gồm 11 Chương, 89 Điều, áp dụng đối với cơ quan tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước. Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp tổ chức này thực hiện các quy định tại Chương VII của Nghị định này.
Nghị định đưa ra các quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác; trách nhiệm giải trình, đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng và các biện pháp phòng chống tham nhũng.
Nghị định cũng nêu ra các hình thức xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và xử lý vi phạm đối với hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.
Thanh Hương
Tìm theo ngày :