26/09/2017 15:41
Xem với cỡ chữ

1.600 tỷ đồng vốn ODA cho Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản

Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-TTg ngày 22/9/2017.

Mục tiêu mà Chương trình hướng tới là khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững ngành Thủy sản, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lương, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020 với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 3 Mục VI quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như: Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009; Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011; Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015; Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008; Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010; Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011; Nghị định số 102/2012/NĐ-CP ngày 29/11/2012; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013; các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định và Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nhà tài trợ.
Tổng vốn thực hiện Chương trình là 49.248 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương là 4.300 tỷ đồng; Vốn ODA là 1.600 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 43.348 tỷ đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Hiền Nguyễn

Tìm theo ngày :